Pages Menu
Categories Menu

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance in Upper Urinary Tract Laparoscopic Urology”

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Advance in Upper Urinary Tract Laparoscopic Urology”

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2
ตึกอำนวยการเก่า (หน้าอาคาร EMS) โรงพยาบาลราชวิถี

กรุณาติดต่อ คุณช่อแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 02-354-8142