Pages Menu
Categories Menu

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ทางสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ 
ในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
โดยทางสมาคมฯ ได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดไปยังสมาชิกทุกท่าน และขอให้ท่านสมาชิกส่งความคิดเห็นกลับมายังสมาคมฯ
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560