Pages Menu
Categories Menu

Laparoscopic Radical Prostatectomy Focus : Workshop

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ MIS Urology Rajavithi Hospital

เรียนเชิญ แพทย์ศัลยศาสตร์ยูโร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

เรื่อง
Laparoscopic Radical Prostatectomy Focus

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพยาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี