Pages Menu
Categories Menu

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา  รัตนโอฬาร

ผู้สมัครเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ วาระปี พ.ศ. 2560-2562

ประวัติการศึกษา

2508-2512     วท.บ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2512-2514     พ.บ.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2514-2515    แพทย์ฝึกหัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2515-2518    แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2523-2524     Fellowship in Urology, University  of Copenhagen, Denmark

 

ประวัติการทำงาน

ก.ด้านการศึกษา

2518-2521   อาจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2521-2526   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2526-2538   รองศาสตราจารย์

2538-2556   ศาสตราจารย์

2556-           ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ข. ด้านบริหาร

2534-2535     รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

2535-2541    หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์

2541-2547    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2541-2548    ประธานกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2547-2555     หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2548-2552     นายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2552-             ที่ปรึกษา สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2554-2556     รองประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

2557-             ที่ปรึกษาแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร เป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็นวิวัฒนาการของวงการศัลยศาสตร์ของประเทศไทย มาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ท่านได้ทุ่มเททำงานเพื่อการพัฒนางานศัลยศาสตร์ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหาร จนรับการยอมรับเป็นอย่างสูงในวงวิชาชีพ และได้รับตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ

นายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 วาระ
กรรมการบริหารของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
รองประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวาระที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วาระปี พ.ศ. 2560-2562 นั้น สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดทิศทางการดำเนินการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ฯ ที่ส่งผลต่ออนาคตของ specialty ต่าง ๆ ภายในร่มของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย  ดังนั้น สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทย จึงขอสนับสนุนให้ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร ลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2560-2562 และขอเชิญชวนศัลยแพทย์ทุกท่านช่วยสนับสนุน  ศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร ต่อไป